Regulamin

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Megabay S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000904157, NIP: 9462645724, REGON 061611450, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł w całości opłaconym. Obsługa sprzedającego pracuje codziennie w Dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00, adres email: [email protected]
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: https://gres.pl
 3. Zamawiający –  osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia i posiada zdolność do czynności prawnych, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Firma – Zamawiający, który dokonuje w Sklepie internetowym Zamówienia związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; w celu uniknięcia wątpliwości za Firmę uważany jest w szczególności Zamawiający, który podczas składania Zamówienia, czy też rejestracji Konta Zamawiającego, zaznaczył opcję „Firma” i podał dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Wybór opcji Firma wiąże się dla Zamawiającego z możliwością uzyskania rabatu od Ceny wskazanej na Stronie Towaru, zapłaty z odroczonym terminem płatności i uzyskania limitu kupieckiego – o warunkach tych decyduje wyłącznie Sprzedający biorąc pod uwagę przyjęte przez siebie kryteria;
 5. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu internetowego;
 6. Towar lub Towary – artykuły elektryczne, kable i przewody oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży w Sklepie internetowym;
 7. Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru, w tym termin realizacji Zamówienia na Towar;
 8. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego oraz ewentualnych innych kosztów dodatkowych, na których poniesienie wyraził zgodę Zamawiający (np. prowizja za wybór danego sposobu płatności, koszt cięcia kabla);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 10. Miejsce odbioru – magazyn centralny Sprzedającego, oddziały Sprzedającego, w których możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, a których dokładne adresy i godziny otwarcia znajdują się na stronie Sklepu internetowego;
 11. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 12. Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego  zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego, a w przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument umowa sprzedaży zawierana na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy konsumenckiej;
 13. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp,;
 14. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
 15. Hasło - ciąg liter, cyfr lub innych znaków wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 16. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Kodeksu cywilnego;
 17. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.);
 18. Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.);
 19. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);
 2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów;
 3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających określone w art. 71 Kodeksu cywilnego;
 4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich  (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT);
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.gres.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  • komputer PC lub inne urządzenie z możliwym dostępem do Internetu,
  • dostęp do Internetu,
  • przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna,
  • aktywne konto e-mail.
 7. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera oraz usług: „Zapytaj o produkt”, „Opinie” i „Zgłoś błąd”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników;
 2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych osobowych: imię i nazwisko, adres, ewentualnie dane Firmy i NIP, adres e-mail będący jednocześnie Loginem, oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem  prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Zamawiającego pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie;
 3. Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu;
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego  jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego;
 5. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracji lub też odznaczy odpowiednie pole podczas składania Zamówienia lub poda adres e-mail w polu udostępnionym w Sklepie internetowym. Po dopisaniu się do listy subskrybentów newslettera, Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji.  Z chwilą potwierdzenia subskrypcji newslettera  dochodzi do zawarcia umowy  o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie;
 6. Usługa „Zapytaj o produkt” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony w Sklepie internetowym zapytania dot. szczegółowych informacji o Towarze, o jego właściwościach podając przy tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do Użytkownika. Sprzedający odpowiada wysyłając informację na wskazany przez Użytkownika e-mail lub kontaktując się telefonicznie najpóźniej w ciągu 3 dni od przesłania zapytania przez Użytkownika;
 7. Usługa „Zgłoś błąd” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania informacji do Sprzedającego dotyczącej zauważonego przez Użytkownika błędu w Sklepie internetowym. W tym celu Użytkownik w udostępnionym w tym celu formularzu podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis błędu. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi;
 8. Usługa „Opinie” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia na Stronie Towaru indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru. Opinia jest zamieszczana na Stronie Towaru po jej akceptacji przez Sprzedającego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi;
 9. Udostępniając i zamieszczając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego;
 10. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i  udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego;
 11. Użytkownicy nie mogą udostępniać i zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa.  Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym;
 12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta Zamawiającego i newslettera oraz innych usług opisanych w niniejszym Regulaminie, zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej;
 13. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej dane Użytkownika, w tym adres e-mail lub nr telefonu kontaktowego oraz krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego;
 14. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 

ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Dokonując Zamówienia, Użytkownik może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych Zamówieniach nie podawać każdorazowo swoich danych osobowych;
 2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze;
 3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  • dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
  • po wyborze wszystkich zamawianych Towarów kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,
  • następnie należy: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Zamawiającego, albo utworzyć Konto Zamawiającego podając dane osobowe:  imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail będący Loginem do Konta Zamawiającego i ustalić Hasło, ewentualnie podać adres dostawy, jeśli jest inny niż wskazany w danych kontaktowych, dane firmy, wybrać dokument sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT) bądź też podać dane osobowe i dane do wysyłki bez rejestracji Konta Zamawiającego (tzw. szybkie zamówienie), lub dokonać zakupu bez rejestracji.
  • potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, ewentualnie zapisanie się do newslettera, a następnie kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej”,
  • dokonanie wyboru metody dostarczenia Towarów, metody płatności, terminu płatności (opcja dla Firmy posiadającej przyznany przez Sprzedającego limit kredytowy) oraz wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,
  • w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Po złożeniu  Zamówienia, Zamawiający otrzymuje na e-mail wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim;
 5. Do momentu kliknięcia przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym;
 6. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ V - FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostępnymi formami płatności w Sklepie internetowym są:
  • przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym,
  • przedpłata za konto Sprzedającego poprzez system płatności elektronicznych PayU, także za przy użyciu karty kredytowej (w razie wyboru tej formy płatności Zamawiający dodatkowo ponosi koszt prowizji wskazany podczas wyboru tego sposobu płatności),
  • płatność za pobraniem przy odbiorze Zamówienia (w razie wyboru tej formy płatności Zamawiający ponosi dodatkową opłatę w kwocie wskazanej podczas wyboru tego sposobu płatności).
 2. W razie wyboru jako formy tradycyjnego przelewu bankowego, należności za zamówione Towary należy uiszczać na numer konta wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówieniapodając w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia;
 3. Zamawiający proszony jest o uregulowanie należności odrębnie za każde Zamówienie;
 4. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu PayU obsługuje PayU S.A.  z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.500.000 PLN, w całości opłaconym, NIP: 7792308495, REGON 300523444. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są spółce PayU S.A., która jest ich administratorem danych osobowych. Zamówienia nie opłacone w terminie 3 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, są anulowane. Zamówienia nie odebrane z Miejsca odbioru są anulowane w terminie 3 Dni roboczych od upływu uzgodnionego terminu ich odbioru;
 5. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z momentem informacji z platformy płatności elektronicznych o dokonaniu płatności przez Zamawiającego (w razie płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych) lub też z momentem zawarcia Umowy sprzedaży (jeśli odbiór następuje z Miejsca odbioru lub Firma posiada przyznany odroczony termin płatności i limit kupiecki);
 6. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy Schenker lub DPD. Możliwy jest również odbiór osobisty Zamówienia w wybranym przez Zamawiającego Miejscu odbioru (które Zamawiający wybiera z dostępnej listy przy zamawianiu Towarów)  po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;
 7. Szczegółowe koszty dostawy dla danej formy dostawy widoczne są w Sklepie internetowym w zakładce Warunki dostawy. Koszty odebrania Towaru, w tym koszty rozładunku Towaru ze środka transportu ponosi Zamawiający;
 8. Całkowity koszt Zamówienia (tj. Cena wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia, i ewentualnie dodatkowymi kosztami, których poniesienie zaakceptował Zamawiający) widoczne są także dla Zamawiającego w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz w zakładce „Moje zamówienia” po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

ROZDZIAŁ VI -  REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia. Zamawiający jest na bieżąco, drogą mailową, informowany o zmianie statusu jego Zamówienia;
 2. Na Stronie Towaru widoczne są dla Zamawiającego informacje dot. posiadania na magazynie Sprzedającego wybranego Towaru oraz przewidywanym terminie wysyłki. Zamówione Towary wysyłane są w terminie wskazanym na Stronie Towaru, liczonym po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego lub otrzymaniu informacji o dokonaniu płatności poprzez platformę płatności elektronicznych, lub też po zawarciu Umowy sprzedaży – zależnie od wybranej formy płatności. Towary wydawane są Konsumentowi najpóźniej w terminie 30 dni, chyba że strony uzgodnią w Umowie sprzedaży inny termin;
 3. Jeśli jednak w Zamówieniu znajdą się Towary niedostępne w terminach do wysyłki wskazanych na Stronie Towaru, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający będący Konsumentem, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie;
 4. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie;
 6. W przypadku, gdy Zamawiającym jest Firma, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Przy dostawie Towarów przez firmę spedycyjną, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności pracownika dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o sporządzenie protokołu szkody oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego;
 8. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiającym jest Firma. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści zawartej Umowy sprzedaży;
 9. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym;

ROZDZIAŁ VII -  PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy;
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Megabay S.A., ul Wrotkowska 2A, 20-469 Lublin, o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie);
 3. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się w każdej przesyłce i jest załącznikiem nr do Regulaminu;
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 6. Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Megabay S.A., ul Wrotkowska 2A , 20-469 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów;
 7. Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów;
 8. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli,
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • zawartej w drodze aukcji publicznej,
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ IX - REKLAMACJE

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Reklamacji podlega Towar, w którym występują wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli nabywcą Towaru jest Firma, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego przesyłając ją pisemnie wraz z reklamowanym Towarem na adres Sprzedającego: Megabay S.A., ul. Wrotkowska 2A, 20-469 Lublin, lub też bezpośrednio do producenta Towaru, na adres wskazany na opakowaniu Towaru lub karcie gwarancyjnej, o ile taka jest dołączona do Towaru;
 3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. paragonu lub faktury);
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego;
 5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 "C", 20-601 Lublin, www.ihlublin.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne sprawy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Konsumenta, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Firmą zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

ROZDZIAŁ X - DANE OSOBOWE

 1. Megabay S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000904157, NIP: 9462645724, REGON 061611450, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł w całości opłaconym. Obsługa sprzedającego pracuje codziennie w Dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00, adres email: [email protected]
 2. Zamawiający  prawo do żądania dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Zamawiający możecie również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw w stosunku do danych, które mogą być przetwarzane bez konieczności uzyskiwania zgody klienta;
 3. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane będą w ściśle określonych celach i w granicach uzyskanej od klienta zgody z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa zezwalają na przetwarzania danych dla określonych celów bez uzyskiwania zgody;
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania;
 5. Zmawiający w przypadku naruszenia jego uprawnień związanych z ochroną danych osobowych może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych wyraźnie w obowiązującym prawie, w tym, na żądanie  uprawnionych podmiotów takich jak sądy i prokuratur;
 7. Istnieje możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi;
 8. Powierzenia takie możliwe jest wyłącznie na podstawie umowy o powierzenia przetwarzania danych osobowych zapewniającej odpowiednią ochronę tych danych oraz zachowanie celu ich przetwarzania;
 9. Każdy przypadek przetwarzania danych osobowych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, którymi są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”;
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane na następujących podstawach:
 • wykonanie umowy,  której  stroną jest osoba, której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
 • ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, – podstawa art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia,
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarcze j– podstawa art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 • do  celów  wynikających  z  prawnie uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez administratora lub przez stronę trzecią – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

 

ROZDZIAŁ XI - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Jeśli nabywcą Towarów jest Firma, odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona na zasadzie art. 361§2 Kodeksu cywilnego;
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej;
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy;
 4. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad sprzedaży w Sklepie internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie;
 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego;
 6. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Darmowa wysyłka

 1.  Klienci dokonujący zakupów w naszym sklepie e-commerce mogą skorzystać z darmowej wysyłki zamówienia, jeśli jego wartość przekracza 3000 zł.
 2.  Oferta darmowej wysyłki dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski.
 3.  Darmowa wysyłka nie obejmuje towarów o nietypowych wymiarach, wagi i gabarytach. W takim przypadku, przedstawimy Klientowi koszt dostawy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.
 4. Darmowa wysyłka łączy się z innymi promocjami i rabatami.
 5. W przypadku zwrotów towarów, koszt przesyłki ponosi Klient.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków oferty darmowej wysyłki oraz do jej wycofania w każdym czasie.