Polityka prywatności

Jesteś w: Informacje dodatkowe » Polityka prywatności

 

 

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego www.gres.pl (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników oraz Zamawiających w Sklepie Internetowym i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki użytkowników i zamawiających oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego www.gres.pl, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki;
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Zamawiających w Sklepie internetowym jest Sprzedający, tj. Megabay Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: ul. Gęsia 3 lok. B1.07, 20-719 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000904157, NIP: 946-264-5724, REGON 061611450, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł w całości opłaconym, telefon: +48 455 450 700 e-mail: [email protected] . W imieniu administratora zadania związane z ochroną danych osobowych wykonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się konstatować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych klientów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail [email protected]
 3. Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia Zamówienia w dwóch wariantach:

1)   dokonanie Zamówienia bez rejestracji – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów w Sklepie internetowym jako gość, czyli bez zakładania Konta Zamawiającego podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, nr telefonu komórkowego, adres email, ewentualnie inny adres dostawy. W przypadku, gdy Użytkownik życzy sobie, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą i adres jej siedziby oraz NIP. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy Zamówienia;

2)   dokonanie Zamówienia z rejestracją Konta Zamawiającego – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów i rejestruje się zakładając Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Dokonując rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe:  imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, nr telefonu komórkowego, adres email, ewentualnie inny adres dostawy. W przypadku, gdy Użytkownik życzy sobie wystawienia faktury VAT dokumentującej zakup Towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą i adres jej siedziby oraz NIP. Rejestracja Konta Zamawiającego pozwala na dokonywanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, których mowa w niniejszym punkcie, bowiem wskazane przez Zamawiającego dane są pobierane do nowego Zamówienia. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy Zamówienia.

 1. Użytkownik może również dodatkowo podczas rejestracji Konta Zamawiającego, bądź też  wpisując adres e-mail w udostępnione w tym celu pole w Sklepie internetowym, dopisać się do listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego;
 2. Zarejestrowany Zamawiający Sklepu internetowego ma możliwość zalogowania się poprzez stronę Sklepu internetowego weryfikując się na stronie poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych;
 3. Dane osobowe Zamawiających w Sklepie internetowym przetwarzane są w ściśle określonych celach i w granicach uzyskanej zgody to jest w celu realizacji Zamówień oraz w celu umożliwienia korzystania ze strony Sklepu internetowego, a także w celu ewidencjonowania sprzedaży z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy prawa zezwalają na przetwarzania danych dla określonych celów bez uzyskiwania zgody.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję newslettera Sklepu internetowego jego dane są wykorzystywane w celu przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, marketingowym, czy też informujących o najnowszych promocjach oraz nowych Towarach w Sklepie internetowym;
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych stosowane są następujące zasady:

1)    Zmawiający ma  prawo do żądania dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Zmawiający może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw w stosunku do danych, które mogą być przetwarzane bez konieczności uzyskiwania zgody; Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

2)    Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych wyraźnie w obowiązującym prawie, w tym, na żądanie  uprawnionych podmiotów takich jak sądy i prokuratura.

3)    Istnieje możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi. Powierzenia takie możliwe jest wyłącznie na podstawie umowy o powierzenia przetwarzania danych osobowych zapewniającej odpowiednią ochronę tych danych oraz zachowanie celu ich przetwarzania.

4)    Każdy przypadek przetwarzania danych osobowych musi być oparty na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, którymi są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

5)    Dane osobowe mogą być przetwarzane na następujących podstawach:

 1. wykonanie umowy,  której  stroną jest osoba, której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
 3. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, – podstawa art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia,
 4. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 5. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarcze j– podstawa art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 6. do  celów  wynikających  z  prawnie uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez administratora lub przez stronę trzecią – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 7. Dodanie adresu email do listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego jest dobrowolne.  Użytkownik ma możliwość w każdym czasie do zmiany adresu e-mail lub rezygnacji z subskrypcji newslettera Sklepu  internetowego bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, kontaktując się ze Sprzedającym. Wszelkie dane kontaktowe do Sprzedającego wskazane są w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym oraz w Regulaminie Sklepu internetowego;
 8. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail, Loginu, czy Hasła w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika w innym miejscu niż Sklep internetowy, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami;
 9. Sprzedający jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających i subskrybentów newslettera Sklepu internetowego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem;
 10. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Sprzedającego o stwierdzeniu korzystania z jego Konta Zamawiającego przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Zamawiającego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego;
 11. Strona Sklepu internetowego wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do administrowania Sklepem internetowym. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Sklepu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”;
 12. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny  Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na stronie Sklepu internetowego mogą służyć następującym celom:

1)   zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego - pliki „cookies“ umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania,

2)   poprawy wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego - pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać,

3)   poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego - pliki „cookies“ powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu (sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik „cookie” jest usuwany, zawartości koszyka zakupów (sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik „cookie” jest usuwany, jeśli jednak Użytkownik zapisze koszyk – wówczas plik „cookie” jest usuwany po 30 dniach od zapisania koszyka,

4)   targetowania treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika.

 1. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ na stronie Sklepu internetowego nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego,
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
 3. Pliki „cookies“  używane na stronie  Sklepu internetowego są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym;
 4. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego;
 5. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.