Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MEGABAY S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Gęsia 3 lok. B1.07, 20-719 Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000904157, NIP 9462645724. Kontakt z administratorem jest możliwy pod  nr tel. 500002025 oraz mailowo na adres [email protected]

2. Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected]

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

Spółka przetwarza informacje o numerze telefonu oraz nagrania rozmów w celach:

a)      zapewnienia prawidłowego przebiegu prowadzonej rozmowy za pośrednictwem systemu infolinii, utrwalanej w formie nagrania – w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na rejestrację rozmowy;

b)      zapewnienie najwyższych standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez pracowników

c)      realizacji zgłoszenia telefonicznego lub dążenia do załatwienia sprawy będącej przedmiotem przeprowadzonej rozmowy, poprzez zapewnienie ciągłości przekazu informacji;

d)      wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MEGABAY S.A., jakimi są między innymi:

·        udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania Klientów dotyczące zakupionych przez Klientów produktów, w szczególności w zakresie zwrotu, wymiany i reklamacji

·        podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności i jakości obsługi interesantów zgłaszających się do MEGABAY S.A. drogą telefoniczną;

·        dokumentowanie kontaktów z osobami komunikującymi się telefonicznie poprzez infolinię, w szczególności w celu: zapobiegania sytuacjom konfliktowym dotyczącym treści informacji udzielanych przez infolinię; obrony przed roszczeniami, w tym poprzez udowodnienie faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

4. Rodzaje zbieranych danych

MEGABAY S.A.  przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, głos, numer telefonu oraz inne dane, jakie podadzą nam Państwo w trakcie rozmowy telefonicznej.

Zgoda na nagrywanie rozmowy telefonicznej ma charakter dobrowolny ale jest konieczna, w celu uzyskania połączenia telefonicznego. Konsekwencją rozłączenia się jest brak możliwości załatwienia Państwa sprawy. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

a)      upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora;

b)      podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym kontrahentom zaopatrującym MEGABAY S.A. w rozwiązania techniczne, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

c)      Operatorom świadczącym na rzecz MEGABAY S.A.  usługi przewozowe; 

d)      podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze;

e)      w przypadku, gdy wobec Państwa prowadzone są działania windykacyjne, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym wspierającym realizowany przez MEGABAY S.A. proces windykacji.

f)       Państwa dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przetwarzania danych osobowych 

Nagrania rozmów telefonicznych będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, lecz nie dłużej niż przez okres 31 dni od dnia zarejestrowania rozmowy.

W przypadku, gdy Administrator poweźmie wiadomość, iż nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, okres retencji ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Termin przechowywania może ulec wydłużeniu również w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie nagrań jest niezbędne do czasu wyjaśnienia zgłoszonej przez Państwa sprawy.

Po upływie okresu retencji utrwalone zapisy rozmów telefonicznych podlegają usunięciu z zasobów Administratora.

7. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne, ale odmowa ich przekazania może skutkować brakiem możliwości przyjęcia i obsługi zgłoszonej przez Państwa sprawy.

8. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)      sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych lub uzupełnienie danych; 

b)      usunięcia  danych przetwarzanych bezpodstawnie; 

c)      ograniczenia  przetwarzania  (wstrzymanie  operacji na  danych);

d)      dostępu do danych oraz prawo do wydania kopii danych; 

e)      prawa do przeniesienia danych z którego można skorzystać jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.

9. Prawo sprzeciwu 

Niezależnie  od  praw  wymienionych  wyżej  może Pani/Pan w  dowolnym  momencie  wnieść  sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych  objętych  sprzeciwem  na  tej  podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: 

a)      ważne  prawnie  uzasadnione  podstawy  do przetwarzania  danych, które według prawa uznaje się za  nadrzędne  wobec Pani/Pana interesów,  praw  i wolności, lub 

b)      podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Skarga do UODO

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez MEGABAY S.A. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Pozostałe informacje 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczym oraz do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

W oparciu o Państwa dane osobowe MEGABAY S.A.   nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO, które miałyby wpływ na Państwa sytuację prawną lub mogłyby w inny sposób wpływać na Państwa prawa lub obowiązki.Oryginalny dokument opracowany przy współpracy Polskie Centrum Audytu Telekomunikacji znajdziesz tutaj.