Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Jak zgłosić reklamację?

Reklamację dotyczącą uszkodzonego towaru możesz złożyć:

 • Drogą elektroczniczną - poprzez kontakt mailowy.  Adres e-mail, na który należy wysłać wiadomość reklamacyjną to [email protected]
 • Pisemnie na adres:
  Megabay S. A.
  ul. Gęsia 3 lok. B1.07
  20-719 Lublin

Treść reklamacji:

W treści pisma reklamacyjnego należy zawrzeć:

 • Numer zamówienia, którego dotyczy rekalmacja (np. 000000789)
 • Pełną nazwę towaru uszkodzonego (np. 'Atlanta Carrara 60x120 połysk')
 • Datę otrzymania towaru (np. 12.12.2022)
 • Opis jakościowy i ilościowy uszkodzeń (np. 'otrzymałem/am 3 uszkodzone płytki - okazały się być pęknięte')
 • Warunkiem koniecznym jest dowód uszkodzenia w postac zdjęcia/zdjęć każdej uszkodzonej sztuki towaru zamawianego.

Po jakim czasie Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona?

Reklamację rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych.

Regulacje prawne - reklamacja w świetlne prawa

Prawa konsumenta i obowiązki sprzedawce dotyczące zgodności przedmiotu zakupu z obowiązującymi przepisami reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa o Prawach Konsumenta oraz Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dn. 18.07.2002r - Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.

Poniżej zamieszczono regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.):

 • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
 • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.
 • Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43 h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

Zwroty

Czy klientom Gres.pl przysługuje zwrot?

Zgodnie z prawem (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827)) jako klienci sklepu internetowego mają Państwo 14 dni na zwrot towaru, choćby bez podania przyczyny.

Jak zwrócić towar?

 • Napisz wiadomość e-mail na adres [email protected] z numerem zamówienia, rodzajem towaru jaki chcą Państwo zwrócić i zadeklarowaną ilością towaru, numerem konta na który zwrócone mają być środki za towar
 • Poczekaj na naszą odpowiedź, która moze trwać do 2 dni roboczych
 • Po naszej odpowiedzi wyślij towar na adres:
  Megabay S. A.
  Tama Pędzichowska
  580-718 Gdańsk
 • Poczekaj na zwrot środków za zwrócony towar

Uwaga! Środki zostaną zwrócone wyłącznie wtedy kiedy towar zostanie dostarczony na wskazany powyżej adres w stanie nienaruszonym (za towar uszkodzony środki nie zostaną przyznane).