Promocja

Filtr  
Stopień ścieralności  
Kolor  
Mrozoodporność  
Producent  
Rektyfikacja  
Grubość  
Format płytki  
Gatunek płytki  
Powierzchnia płytki  
Cena  

Produkty 9

produktów
Ustaw kierunek rosnący

Produkty 9

produktów
Ustaw kierunek rosnący

W sklepie internetowym Gres.pl oferujemy szeroki asortyment płytek, listew dekoracyjnych i innych materiałów do remontu lub budowy Twojego domu.

Nieustannie poszukujemy najlepszych rozwiązań dla naszych klientów, dlatego regularnie organizujemy promocje - w tych okresach możesz dokonać najlepszego wyboru w obniżonych cenach. Nie przegap okazji do zaoszczędzenia pieniędzy!

Chcesz być na bieżąco z naszymi promocjami oraz bieżącymi trendami wyznaczanymi przez topowych projektantów wnętrz? 

Zaobserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku!

                  

REGULAMIN do AKCJI promocyjnej

„Jak zawsze najlepsze ceny gresu” 2023

 §1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjno–reklamowej pod nazwą „Jak zawsze najlepsze ceny gresu” 2023 zwanej dalej Akcją. Celem akcji jest budowanie trwałych relacji z Klientami oraz uatrakcyjnienie i promowanie ofert sprzedaży.

 

§2 Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej

Akcja została ustanowiona na czas określony od 01.02.2022 r. do 14.02.2023 r (Okres obowiązywania Akcji). „Miejscem Akcji” jest serwis www.gres.pl odnośnie zamówień towarów objętych niniejszą promocją dostępnych na www.gres.pl.

 

§3 Organizator akcji promocyjnej

Organizatorem akcji jest ”Megabay” S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000480558, o Kapitale zakładowym Spółki w wysokości: 100000,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP: 9462645724, REGON: 061611450.

 

§4 Uczestnik Akcji

1. Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

2. Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji jest złożenie zamówienia lub zakup określonych przez Organizatora towarów w Okresie obowiązywania Akcji. Powyższe oznacza:

a) w przypadku zakupu w serwisie www.gres.pl – dokonanie wpłaty całości ceny towaru w kasie sprzedawcy lub uznanie rachunku sprzedawcy całością kwoty za towar w Okresie obowiązywania Akcji,

b) w przypadku zamówienia w serwisie www.gres.pl – złożenie zamówienia i wpłatę kwoty zaliczki za zamówienie, w okresie Obowiązywania Akcji, bez względu na datę zapłaty reszty ceny towaru,

c) w przypadku zamówienia złożonego za pośrednictwem serwisu www.gres.pl - moment złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu www.gres.pl w Okresie obowiązywania Akcji, potwierdzonego informacją mailową wysłaną do klienta, bez względu na datę zapłaty całości ceny towaru.

3. Akcji nie podlegają towary zakupione lub zamówione przez klientów przed 01.02.2023 r. oraz po 14.02.2023 r

4. Oprócz spełnienia warunków powyższych, dodatkowym warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika a w przypadku zamówień za pośrednictwem serwisu www.gres.pl również zapoznanie się treścią regulaminu serwisu www.gres.pl i regulaminu, w którym Uczestnik skorzysta z akcji promocyjnej.

 

§ 5 Zasady Akcji

1. Akcja została ustanowiona na Okres obowiązywania Akcji lub do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych promocją pt. „Jak zawsze najlepsze ceny gresu” 2023, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Oznacza to, że po wyczerpaniu zapasów magazynowych określonego towaru w magazynach Organizatora nie będzie można go nabyć w cenach promocyjnych na www.gres.pl.

2. Akcja „Jak zawsze najlepsze ceny gresu” 2023 nie łączy się z inną promocją lub wyprzedażą.

3. Promocja obejmuje wszystkie płytki i listwy z oferty www.gres.pl.

 

§ 6 Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej niniejszej Akcji.

2. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji, wraz z uzasadnieniem i ewentualnie kopiami dowodów zakupu, należy składać do Organizatora w każdy dopuszczalny przez prawo sposób, w szczególności na adres email [email protected] lub na piśmie pod następujący adres: ”Megabay” S.A., ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin, jeśli możliwe z dopiskiem „Jak zawsze najlepsze ceny gresu” 2023. W celu usprawnienia przebiegu reklamacji uprzejmie prosimy, jeśli możliwe, o uzasadnienie reklamacji i ewentualnie kopie dowodów zakupu.

3. Zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące reklamacji nie wyłączają uprawnień kupujących związanych z wadami towaru, wynikających z tytułu rękojmi lub gwarancji.

4. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

5. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Organizator - ”Megabay” S.A., ul. ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin. W sprawach związanych z danymi Uczestnika, może on kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres, e-mail: [email protected] Dane będą przetwarzane w celu rozpoznania reklamacji (podstawa art. podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpoznania i realizacji reklamacji a następnie przez okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora (nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń). Dane mogą być przekazywane podwykonawcom administratora, czyli podmiotom, z których administrator korzysta przy przetwarzaniu danych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla potrzeb procesu reklamacyjnego. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będzie również stosował wobec nich zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii. Może on także żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza akcja promocyjna stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania akcji promocyjnej, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników akcji;

b. zmiana sposobu przeprowadzania akcji promocyjnej spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi,

c. wprowadzenie, przedłużenie lub skrócenie ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 lub stanem zagrożenia epidemicznego, dotyczących handlu detalicznego lub działalności gospodarczej Organizatora.

3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w siedzibie spółki ”Megabay” S.A., na www.gres.pl. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników akcji przed dokonaniem zmiany.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r. i obowiązuje do 14 lutego 2023 r. 
a jego treść dostępna jest w siedzibie spółki ”Megabay” S.A.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, regulaminy sprzedaży poszczególnych salonów oraz regulamin serwisu www.gres.pl .